Algemene Voorwaarden Zorgwinkel – MetSabine

 

Artikel 1 Definities

 1. MetSabine – Zorgwinkel  (hierna: MetSabine) is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het adviseren over de zorg middels het verstrekken van Ontzorgpakketten, het geven van workshops en andere activiteiten, en het bijhouden van een website met informatie/advies voor zelfstandige zorgondernemers
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van MetSabine en MetSabine de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ZilliZ verstaan: het bedrijf Landmerc+ dat gebruik maakt van de software ZilliZ. MetSabine heeft een licentie gekocht, maar verstrekt geen sublicenties.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen MetSabine en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door MetSabine en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het geven van adviezen en workshops, alsmede alle andere door MetSabine ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website https://zorgwinkel-metsabine.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en MetSabine gesloten Overeenkomsten waarbij MetSabine Diensten aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met MetSabine overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, met uitzondering van de algemene voorwaarden van ZilliZ m.b.t. het OntzorgPakket.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever. 

Artikel 3 De Overeenkomst 

 1. Alle offertes van MetSabine zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met MetSabine via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. MetSabine zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 3. In geval van het Ontzorgpakket verstrekt MetSabine een voorstelbrief, welke gedurende 30 dagen geldig blijft. Deze voorstelbrief wordt ondertekend door beide partijen, wat in plaats kom van een opdrachtbevestiging.
 4. MetSabine verstrekt geen (sub)licenties van ZilliZ aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan enkel gebruik maken van ZilliZ.
 5. Als MetSabine een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. MetSabine kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van MetSabine dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij MetSabine deze schriftelijk bevestigt.
 7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door MetSabine.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. MetSabine zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.
 2. MetSabine heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal MetSabine de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door MetSabine worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4. MetSabine heeft het recht om de locatie en datum van bijeenkomsten te wijzigen met inachtneming van een redelijke termijn.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MetSabine aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan MetSabine worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MetSabine zijn verstrekt, heeft MetSabine het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat MetSabine zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. MetSabine kan zijn Diensten in ieder geval, maar niet uitsluitend, niet deugdelijk verrichten indien Opdrachtgever wijzigt van manager, of als er onvoldoende personeel aanwezig is van Opdrachtgever voor het uitvoeren van Diensten.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever MetSabine hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. MetSabine dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen MetSabine en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van MetSabine op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen MetSabine en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. MetSabine is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat MetSabine goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is MetSabine bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MetSabine gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien een der Partijen surseance van betaling heeft aangevraagd, haar eigen faillissement aanvraagt-, is aangevraagd, of is uitgesproken, de onderneming van Partij is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een fusie/overname, of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Partij beslag is gelegd, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst terstond, zonder tussenkomst van de rechter en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadelosstelling, terwijl de andere Partij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien MetSabine toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, wordt zij eerst gedetailleerd schriftelijk in gebreke gesteld met een redelijke termijn van 30 dagen om alsnog na te komen, alvorens Opdrachtgever tot ontbinding van de Overeenkomst over mag gaan.
 6. Indien een Dienst of Product dat onderwerp is van Overeenkomst niet langer kan worden geleverd, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar is, is MetSabine gerechtigd de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden.
 7. Het OntzorgPakket kan per 3 maanden, telkens voor de eerste van de maand worden opgezegd door Opdrachtgever.

Artikel 7 Annulering 

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door MetSabine.
 3. Bij annulering na ondertekening van de offerte zal een boete van 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte, of het aantal reeds door MetSabine besteedde uren, in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. MetSabine heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan MetSabine mede te delen.
 5. MetSabine is gerechtigd om Opdrachtgever om termijnbetaling te vragen. MetSabine zal dit uitdrukkelijk vermelden in de offerte. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De termijnbetaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en MetSabine zijn verplichtingen inzake voortzetting van de Diensten niet nakomt, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.
 6. In geval van een OntzorgPakket geschiedt betaling per kwartaal middels een (automatisch) incasso. MetSabine zal dit uitdrukkelijk vermelden in de offerte.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien MetSabine besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, gegevens betreffende de aanleiding naar een conflict op de werkvloer en de teamsamenwerking die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. MetSabine is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van het advies van MetSabine. Hieronder, maar niet limitatief, wordt verstaan: adviezen over activiteiten, begeleiding en verzorging bij aandoeningen.
 3. In geval van een OntzorgPakket is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de goedkeuring van de Inspectie Gezondheid en Jeugd en/of een vergelijkbare organisatie.
 4. MetSabine is niet verantwoordelijk voor het geheel op orde zijn van het volledige kwaliteitssysteem van Opdrachtgever.
 5. MetSabine is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van MetSabine, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan MetSabine om, als een door MetSabine ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 6. MetSabine is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
 7. MetSabine is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart MetSabine voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 9. Indien MetSabine aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van MetSabine met betrekking tot haar Diensten.
 • De aansprakelijkheid van MetSabine is beperkt tot de uitkering van een bedrag van maximaal €300,00 euro. Dit bedrag omvat de kosten voor een abonnement van twaalf maanden.
 • De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MetSabine.
 • Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van MetSabine, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van MetSabine zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van MetSabine, van Opdrachtgever, of systemen van derden waar MetSabine gebruik van maakt, faillissement van ZilliZ, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal MetSabine overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die MetSabine heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens 

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. MetSabine kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met het verwerken van persoonsgegevens door MetSabine en ZilliZ.
 3. Alle medewerkers van MetSabine dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen alvorens persoonsgegevens te (mogen) verwerken.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van zorgvrager voor het gebruik maken van een elektronisch cliëntdossier, waarbij zorgvrager ook MetSabine machtigt voor het verwerken van alle cliëntgegevens.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. MetSabine behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door MetSabine geleverde zaken blijven eigendom van MetSabine en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van MetSabine worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.
 3. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Diensten wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van €1000,00 voor de Diensten per inbreuk makende handeling betalen aan MetSabine, onverminderd het recht van MetSabine om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëi
 4. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan MetSabine van gegevens. Opdrachtgever zal MetSabine vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13 Reclames

 1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Dienst over te gaan op controle daarvan, tenzij is afgesproken dat MetSabine een conceptversie zou versturen. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan MetSabine te worden gemeld.
 2. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij MetSabine.
 3. Indien Opdrachtgever problemen constateert in de systemen van ZilliZ, zal Opdrachtgever dit onverwijld mededelen aan MetSabine. MetSabine zal deze problemen – al dan niet in samenwerking met ZilliZ – binnen een redelijke termijn oplossen.

Artikel 14 Identiteit van MetSabine

 1. MetSabine is bij de KvK geregistreerd onder nummer 67065759. MetSabine is gevestigd aan de Beekstraat 54, Kantoor 301 (6001 GJ) te Weert.
 2. MetSabine is per e-mail te bereiken via info@metsabine.nlof telefonisch via 00316 23 05 54 64

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen MetSabine en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen MetSabine en haar Zorgvrager en mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Limburg locatie Roermond.